Märkätilojen korjausohje

Märkätilojen vedeneristys
Märkätilojen vedenpoiston suunnittelussa ja rakennuksessa on varmistettava, ettei vettä pääse valumaan ympäröiviin rakenteisiin tai huonetiloihin. Lattian kaltevuuden on oltava riittävä ja vedenohjauksen kaivoon täytyy olla esteetön. Lattianpäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä tai niiden alle on tehtävä erillinen vedeneristys.

Lattian vedeneristyksen reuna on nostettava seinälle ainakin 200 mm korkeuteen lattiapinnasta. Lattian ja seinän vedeneristyksien liitos on limitettävä, niin ettei seinältä valuva vesi pääse lattian vedeneristyksen taakse tai vedeneristyksen on oltava saumaton.Läpivientien ja lattiakaivon liitoskohdan on oltava täysin tiivis. Veden pääsy rakenteisiin on oltava estettynä myös, jos kaivossa olevan veden pinta nousee liitoskohdan yläpuolelle.

Vedeneristettävän alustan vaatimukset
Vedeneristettävän alustan on oltava tasainen eikä alustassa saa olla koloja tai hammastuksia. Alustassa olevat halkeamat tasoitetaan ja vahvistetaan vedeneristysjärjestelmän mukaisilla vahvistuskappaleilla tai -nauhoilla. Lattian kallistusten on oltava 500 mm etäisyydellä kaivosta vähintään 1:50 ja muilla alueilla 1:80. Alusta on puhdistettava epäpuhtauksista ja muista tartuntaa heikentävistä aineista. Seinän ja lattian liitoskohdan on oltava vaakasuora.

Vedeneristyksen asennus
Vedeneristyksissä on käytettävä VTT:n hyväksymiä vedeneristysjärjestelmiä, jotka on lueteltu VTT:n kotisivuilla. Vedeneristyksien asennus on suoritettava tarkasti käytettävän vedeneristysjärjestelmän kirjallisten ohjeiden mukaisesti niin, että sertifikaatin asettamat vaatimukset täyttyvät.
 
Vedeneristeen kuivakalvonpaksuus on oltava vähintään vedeneristysjärjestelmän sertifikaatin mukainen.Vedeneristyksen aikana olosuhteet on oltava vedeneristysjärjestelmän ohjeiden asettamissa rajoissa. Ennen vedeneristystyön aloittamista on tarkistettava, että alusta täyttää asetetut vaatimukset ja käytettävät materiaalit sekä välineet ovat asianmukaisia.

Vedeneristyksen tarkastus
Osakkaan on tarkistettava ennen työvaiheiden aloittamista, että edellinen työ on suoritettu asianmukaisesti, eikä esteitä seuraavan työvaiheen suorittamiselle ole. Mikäli osakas käyttää vedeneristystöissä urakoitsijaa, on työn suorittajan tarkastettava työn tulos, jonka jälkeen osakas tarkastaa työn valmiuden. 

Vedeneristyksen ollessa valmis osakas ottaa yhteyttä isännöitsijään, joka sopii asunto-osakeyhtiön nimeämän tarkastajan kanssa tarkastuksen ajankohdan. Asunto-osakeyhtiö vastaa ensimmäisen vedeneristystarkastuksen kustannuksista, mutta vedeneristyksen virheellisyyksien ja puutteellisuuksien vuoksi suoritettavien lisätarkastuksien kustannuksista vastaa osakas.

Vesilaitteiden ja putkien asettamat vaatimukset
Vettä sisältävien ja vesikäyttöisten laitteiden sekä varusteiden rakentamisessa on huomioitava, että mahdollinen vesivuoto on kyettävä havaitsemaan ennen kosteusvaurion syntymistä.Putket ja laitteet on sijoitettava sekä eristettävä riittävän huolellisesti niin, ettei jäätymisen vaaraa ole. Putkien ja laitteiden oikealla sijoittamisella ja eristämisellä estetään veden kondensoituminen pinnoille.

Keittiö
Keittiön vesilaitteiden ja vesipisteiden asentamista ulkoseinälle on vältettävä tai lisäeristyksen avulla estettävä jäätyminen. Vedenohjaus on muodostettava niin, että vesi ohjautuu rakenteiden alta näkyviin heti vuodon sattuessa.

Vesilaitteiden ja vesikäyttöisten varusteiden kohdalle on asennettava vedeneristys. Vedeneristys asennetaan vesipisteen taustaseinän osuudelle yläkaapin alareunasta lattiarajaan ja seinän vedeneristys on liitettävä tiiviisti kaapiston alle asennettavaan muovimattoon. Muovimatto on nostettava seinälle vähintään 200 mm korkeuteen ja maton yläreuna on tiivistettävä.