Huoneiston korjausohje

1. Kunnossapitovastuu
Rakennuksen korjaaminen ja kunnossapito kuuluvat pääsääntöisesti sen omistajalle eli asunto-osakeyhtiölle. Osakkaan vastuulle kuuluvat hänen hallitsemansa huoneiston sisätilat lukuun ottamatta laissa määritettyjä rakenteesta johtuvia sisäpuolisia vikoja, alkuperäisen tasoisena asennettuja johdotuksia, kanavia tai vesihanoja.

2. Ilmoitusvelvollisuus
Osakkaan on ilmoitettava isännöitsijälle tulevista korjauksista hyvissä ajoin ennen hankkeisiin ryhtymistä. Ilmoituksen voi tehdä korjausilmoituksella.

3. Suunnitelmien laatiminen ja hyväksyttäminen
Suunnitelmien ja piirustuksien on oltava pätevän suunnittelijan laatimia, yksiselitteisiä sekä tarkkuudeltaan kaikki hankkeen aikana suoritettavat työt huomioivia.Suunnitelmia ei pääsääntöisesti tarvitse laatia sisätiloissa tehtäville pintaremonteille. Muista korjaustöistä on laadittava kattavat suunnitelmat sekä selvitettävä viranomaislupien tarve. Purku- ja korjaustöiden suoritus voidaan aloittaa vasta, kun suunnitelmat on hyväksytty.Viranomaisluvat haetaan aina asunto-osakeyhtiön nimissä.

4. Aineiston toimittaminen ja työn valvonta
Hallitus edellyttää, että osakas sitoutuu huolehtimaan kaikkien lupaehtojen täyttämisestä sekä toimittamaan myös yhtiön käyttöön rakennusluvan ja kaiken lupaehdoissa edellytetyn aineiston riittävän ajoissa, niin että yhtiöllä on mahdollisuus suorittaa asunto-osakelain pykälän 77 mukaista valvontaa.

5. Huoneiston korjauksesta aiheutuvista häiriöistä ilmoittaminen
Käyttöveden jakelun katkaisemisen suorittaa huoltomies, jonka kanssa ajankohta on sovittava. Käyttöveden jakelun katkaisemisesta on ilmoitettava isännöitsijälle ja talon muihin huoneistoihin riittävän ajoissa. Suositeltavaa on, että meluavien töiden suorituksesta ilmoitetaan etukäteen isännöitsijälle ja lähihuoneistojen asukkaille.

6. Työn suorituksen aikainen vastuu
Osakkaan on varmistettava, ettei huoneiston korjauksesta aiheudu haittaa asunto-osakeyhtiölle tai toisille osakkaille. Vastuu osakkaan suorittamista ja teettämistä korjaustöistä on aina osakkaalla, vaikka asunto-osakeyhtiö valvoisi töiden suoritusta.Osakkaalla on ilmoitusvelvollisuus korjaustöiden aikana havaituista rakenteiden virheellisyyksistä ja puutteellisuuksista, sekä huonokuntoisista rakenteista. Ilmoitus on tehtävä isännöitsijälle välittömästi tehdyn havainnon jälkeen.

7. Urakoitsijan käyttäminen korjaustöiden suorituksessa
Erikoisosaamista vaativien töiden suoritus tulee teettää riittävän ammattitaidon ja kokemuksen omaavalla urakoitsijalla. Luvanvaraisissa hankkeissa työnjohtajat hyväksytetään Helsingin rakennusvalvontaviranomaisilla. Sertifioiduista vedeneristysasentajista pitää rekisteriä VTT. Urakoitsijan valinnassa ja sopimusasioissa lisätietoa ja neuvoja voi pyytää isännöitsijältä. 

8. Korjaustöiden suunnitteluun ja suorittamiseen liittyvää aineistoa

8.1 Asunto-osakeyhtiölaki
¨       Asunto-osakeyhtiölain 77 § käsittelee osakkeenomistajan oikeuksia muutostöiden tekemiseen huoneistossaan.
¨       Asunto-osakeyhtiölain 78 § käsittelee korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumista taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä.

8.2  Suomen rakentamismääräyskokoelma
¨       Suomen rakentamismääräyskokoelma B1 sisältää määräyksiä ja ohjeita rakenteiden varmuuksista ja kuormituksista.
¨       Suomen rakentamismääräyskokoelma B2 sisältää määräyksiä kantavista rakenteista.
¨       Suomen rakentamismääräyskokoelma B3 sisältää määräyksiä ja ohjeita pohjarakenteista.
¨       Suomen rakentamismääräyskokoelma C1 sisältää määräyksiä ja ohjeita ääneneristyksestä ja meluntorjunnasta.

¨       Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 sisältää määräyksiä ja ohjeita kosteuden vaikutukseen rakentamisessa. C2 § 7 käsittelee märkätiloja ja § 8 käsittelee vesilaitteita ja -putkia.
¨       Suomen rakentamismääräyskokoelma C3 sisältää määräyksiä lämmöneristyksestä.
¨       Suomen rakentamismääräyskokoelma C4 sisältää ohjeita lämmöneristyksestä.

8.3  Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL
¨       MaalausRYL 2001 asettaa vaatimukset pintakäsittelylle.
¨       RunkoRYL 2000 asettaa vaatimukset talonrakennuksen runkotöille.
¨       SisäRYL 2000 asettaa vaatimukset talonrakennuksen sisätöille.